Zajęcia w świetlicy odbywają się

od poniedziałku do czwartku w godzinach 1500-1800


Świetlica prowadzi swoją działalność w czasie nauki szkolnej.

W tym czasie dzieci przebywają pod opieką Sióstr i Wolontariuszek, którzy organizują im czas. Uczą się bycia razem ze sobą w czasie zabawy i pracy. Obowiązuje ich regulamin i zasady dobrych manier. Każdego dnia otrzymują podwieczorek. W dniach, w których przypadają święta kościelne uczestniczą we Mszy św. odprawianej w Bazylice ścięcia św. Jana Chrzciciela.

Współpracujemy z Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach, Bankiem Żywności oraz Powiatową Bursą dla Młodzieży Szkolnej.

Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i bezpłatny.
Adresaci działalności

Świetlica obejmuje opieką dzieci szkół podstawowych z terenu Chojnic. Szczególnie adresowana jest do dzieci mających trudności w nauce i zachowaniu, z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, zaniedbanych wychowawczo i emocjonalnie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami, wychowujących się w rodzinach z zaburzoną strukturą rodzinną , dysfunkcyjnych, ubogich materialnie, dotkniętych bezrobociem, problemami alkoholowymi, przemocą, doświadczających trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem w sposób optymalny dla jego potrzeb.Cele pracy świetlicy

Zasadniczym celem pracy świetlicy jest wspomaganie rozwoju osobowości wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym  człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji, wolnym od nałogów. Można to osiągnąć poprzez realizację poszczególnych celów szczegółowych:

 1. Zapewnienie opieki wychowawczej
 2. Pomoc w nauce
 3. Tworzenie warunków sprzyjających nauce własnej i własnej aktywności
 4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 5. Kształtowanie kultury spędzania wolnego czasu
 6. Nauka umiejętności bycia w grupie i postaw prospołecznych
 7. Eliminowanie skutków zaniedbań wychowawczych i emocjonalnych
 8. Poprawa jakości życia i samooceny dziecka
 9. Promocja postaw i zachowań prozdrowotnych
 10. Dostarczanie wiedzy o problemach uzależnień i zachowaniach zagrażających zdrowiu i niebezpieczeństwu
 11. Pomoc materialna i dożywianie.